ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α1

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α2

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α3

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β1

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β2

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β3

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ1

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ2

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ3


Το Συμβούλιο Τμήματος αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο τμήμα και προεδρεύει ο αρχαιότερος των διδασκόντων ή ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, εφόσον διδάσκουν σ’ αυτό.

Συνεδριάζει έκτακτα κάθε φορά που ανακύπτουν θέματα σχετικά με τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την υγεία και την πρόοδο των μαθητών του τμήματος.

Συγκαλείται από τον προεδρεύοντα ή αν το ζητήσουν με έγγραφό τους δύο τουλάχιστον διδάσκοντες, ή και ένας ή περισσότεροι μαθητές για σοβαρό λόγο που αφορά όλο το τμήμα.

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μπορεί να μετέχει και το προεδρείο της μαθητικής κοινότητας του τμήματος.

Συνεδριάζει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και εκτός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών.

Συζητεί και εισηγείται στον Σύλλογο Διδασκόντων θέματα που σχετίζονται με την παιδαγωγική αντιμετώπιση των μαθητών του τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους.

Print Friendly, PDF & Email