ΠΡΟΑΓΩΓΗ – ΑΠΟΛΥΣΗ

Ελάχιστος γενικός μέσος όρος

 1. Για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών στο Γενικό Λύκειο απαιτείται Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον δέκα (10), ο οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.
 2. Οι μαθητές των Α και Β τάξεων του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο,

  • παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).
   – Για τα μαθήματα της Ομάδας Α (Γραπτώς εξεταζόμενα) οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων.
   – Για τα μαθήματα της Ομάδας Β (Μη γραπτώς εξεταζόμενα) οι εξετάσεις είναι προφορικές.
   – Οι μαθητές δεν αξιολογούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

  • Όσοι μαθητές των Α και Β τάξεων του Γενικού Λυκείου, που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτυγχάνουν τον γενικό μέσο όρο προαγωγής, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.

 3. Οι μαθητές της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο.,

  • παραπέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).
   – Για τα μαθήματα της Ομάδας Α (Γραπτώς εξεταζόμενα) οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων.
   – Για τα μαθήματα της Ομάδας Β (Μη γραπτώς εξεταζόμενα) οι εξετάσεις είναι προφορικές.
   – Οι μαθητές δεν αξιολογούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

  • Οι μαθητές της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν το γενικό μέσο όρο απόλυσης, παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου (πρώτο δεκαήμερο) για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος από 10.
   Σε περίπτωση που δεν επιτύχουν εκ νέου το γενικό μέσο όρο απόλυσης, δύνανται είτε
   – να επαναλάβουν τη φοίτηση ή
   – να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις το επόμενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται σε όλα τα γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα

 • Για τις Α και Β τάξεις του Γενικού Λυκείου ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα γραπτώς εξεταζόμενο είναι ο μέσος όρος
  – του ετήσιου προφορικού βαθμού με
  – τον αντίστοιχο βαθμό των γραπτών εξετάσεων και
  εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.

 • Για τη Γ τάξη Γενικού Λυκείου ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε  γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα είναι το άθροισμα
  – του ετήσιου προφορικού βαθμού σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) και
  – του βαθμού των γραπτών εξετάσεων σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και
  εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.

 • Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που αποτελούν κλάδους (Ελληνική Γλώσσα,  Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες) είναι ο μέσος όρος των βαθμών των μαθημάτων-κλάδων και γράφεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.

 • Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) τετραμήνων.

 • Αν λείπει ένας από τους δύο (2) τετραμηνιαίους βαθμούς, ως προφορικός μέσος όρος τετραμήνου λογίζεται ο βαθμός για το άλλο τετράμηνο.

 • Αν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, διενεργείται ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β τετραμήνου.
  Την εξέταση διενεργεί τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου.
  Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ως Πρόεδρος και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα.
  Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθήματος και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

Print Friendly, PDF & Email