ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ο σκοπός του Σχολείου είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες, να γίνουν υπεύθυνοι, ελεύθεροι και δημοκρατικοί πολίτες.

Αναγκαιότητα Πλαισίου Οργάνωσης Σχολικής Ζωής

Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να συμβάλλει στην εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των μελών της σχολικής κοινότητας σύμφωνα με τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας. Όπως η κοινωνία μας ρυθμίζει τις σχέσεις των μελών της θέτοντας κανόνες και όρια με την μορφή νόμων, έτσι και η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών, ιεραρχική διάρθρωση των μελών της, πλουραλισμό απόψεων και συμμετοχή όλων των εταίρων: Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, μαθητών/τριών και γονέων και κηδεμόνων.

Οραματιζόμαστε και θέλουμε να κάνουμε πράξη ένα Σχολείο που θα προσφέρει στους/τις μαθητές/τριες μας τις απαραίτητες γνώσεις, αλλά παράλληλα θα προετοιμάζει και θα διαμορφώνει ισορροπημένες, αυθεντικές, ειλικρινείς προσωπικότητες, έτοιμες να δώσουν την δική τους μάχη στη ζωή, με αξίες και ιδανικά που θα τους οδηγούν στην προσωπική ευτυχία και στη συλλογική ευημερία.

Για να υλοποιηθεί αποτελεσματικά το πολυδιάστατο έργο του Σχολείου και να επιτευχθούν οι στόχοι του απαραίτητοι προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κανόνων.

Προκειμένου να επιτευχθεί η αρμονική συνύπαρξη όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και η ομαλή λειτουργία του Σχολείου μας, μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί προχωρήσαμε στην από κοινού διατύπωση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου, εναρμονισμένου με την ισχύουσα νομοθεσία, τη σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη και την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων λειτουργίας του, πάντα με σεβασμό στην προσωπικότητα των μελών της Σχολικής Κοινότητας της τιμής και της υπόληψής τους.

ΜΑΘΗΤΕΣ-ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Με τη συμμετοχή τους στο μάθημα και τη διαμόρφωση της διδακτικής διαδικασίας οι μαθητές/τριες συμβάλλουν, ανάλογα με τις ικανότητες και την ηλικία τους, στην πραγμάτωση του δικαιώματός τους για μόρφωση. Ειδικότερα ένας/μια μαθητής/τρια έχει το δικαίωμα:

 1. Να ενημερώνεται σχετικά με θέματα που τον αφορούν.
 2. Να ενημερώνεται για τις επιδόσεις του και να του παρέχονται συμβουλές για τη σχολική του πορεία.
 3. Να υποβάλλει ενστάσεις στην περίπτωση που θεωρεί ότι αντιμετωπίστηκε ή αξιολογήθηκε αδίκως.
 4. Να εισακούεται η άποψή του πριν του επιβληθούν μέτρα συμμόρφωσης.
 5. Να συμμετέχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στο σχολείο, μέσα από τα οποία θα μπορεί να διοχετεύσει την ενεργητικότητά του με συνθήκες ελεύθερης έκφρασης, ελεύθερης εκδήλωσης και αυθόρμητης επιλογής.
 6. Να συμμετέχει στην ανάδειξη του πενταμελούς συμβουλίου της τάξης και του δεκαπενταμελούς συμβουλίου του σχολείου, με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν, στο πλαίσιο του κανονισμού των μαθητικών κοινοτήτων.
 7. Οι σχολικές εκδρομές ειδικά για το Σχολικό Έτος 2020-2021 πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Για να επιτύχει το σχολείο το στόχο του να μορφώσει συνολικά τους μαθητές του κρίνεται απαραίτητο κάθε μαθητής να συμμετέχει ενεργά και να προσέρχεται έγκαιρα στο μάθημα και στις υποχρεωτικές σχολικές εκδηλώσεις. Ο μαθητής οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις και οδηγίες της διεύθυνσης και των καθηγητών. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλει στην κοινωνική συμβίωση και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

α) Συμπεριφορά στο προαύλιο

 1. Το πρωί μετά την άφιξή τους στο χώρο του σχολείου, οι μαθητές παραμένουν στο προαύλιο, όπου μετά το χτύπημα του κουδουνιού πραγματοποιείται η πρωινή προσευχή.
 2. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι μαθητές βγαίνουν όλοι στο προαύλιο. Τα παιχνίδια επιτρέπονται στο προαύλιο, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος με την επίβλεψη των καθηγητών και απαγορεύεται η προμήθεια προϊόντων από εξωτερικούς προμηθευτές.
 3. Δεν επιτρέπεται η έξοδος από το προαύλιο κατά τη λειτουργία του σχολείου. Όταν οι μαθητές/τριες βρίσκονται στο προαύλιο δεν πρέπει να μιλούν με άγνωστα εξωσχολικά άτομα που πιθανόν πλησιάζουν τους/τις μαθητές/τριες. Αν παρατηρήσουν κάτι παράξενο ενημερώνουν αμέσως τους/τις εκπαιδευτικούς.

β) Συμπεριφορά στις αίθουσες διδασκαλίας

 1. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη διεξαγωγή του μαθήματος δίνοντας όλο το ενδιαφέρον και την προσοχή τους. Αξιοποιούν, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, την ώρα διδασκαλίας παρεμβαίνοντας μονάχα όταν τους δοθεί ο λόγος. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους τον απαιτούμενο εξοπλισμό (βιβλία, τετράδια κ.λπ.). Δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από την αίθουσα, παρά μόνο σε περιπτώσεις ειδικής ανάγκης και μετά από την άδεια του καθηγητή/τριας.
 2. Η είσοδος στα εργαστήρια, στις αίθουσες διδασκαλίας και στους χώρους φύλαξης των οργάνων και μέσων διδασκαλίας επιτρέπεται μόνον με την παρουσία του καθηγητή που διδάσκει εκείνη την ώρα το μάθημα. Δεν επιτρέπεται στους μαθητές να τρώνε ή να πίνουν (εξαιρείται το νερό) κατά τη διάρκεια του μαθήματος, καθώς και να μασούν μαστίχα. Τηρούν αυστηρά τους κανόνες χρήσης των εργαστηρίων.
 3. Χωρίς την εντολή του καθηγητή δεν επιτρέπεται να αγγίξουν ή να χειριστούν οι μαθητές τις συσκευές (τηλεοράσεις, βιντεοπροβολείς, dvd).
 4. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία και να συμβάλλουν και οι ίδιοι στη διατήρηση του ήρεμου και φιλικού κλίματος που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια αρμονική συνεργασία. Εάν κάποιος συμμαθητής τους παρενοχλεί συστηματικά με τη συμπεριφορά του τη διεξαγωγή του μαθήματος, έχουν την υποχρέωση να συζητήσουν μαζί του φιλικά το θέμα και, σε περίπτωση όπου δεν έχουν αποτέλεσμα, αναμένουν να επιλυθεί το πρόβλημα από τη διδάσκουσα ή τον διδάσκοντα.
 5. Συζητούν με τη διδάσκουσα, τον διδάσκοντα ή με τον αντίστοιχο υπεύθυνο οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη διαδικασία του μαθήματος. Συζητούν επίσης όσα προβλήματα κρίνουν ότι πρέπει να συζητηθούν με τους καθηγητές τους, προσωπικά είτε συλλογικά, με τη διεύθυνση του σχολείου, τον σύλλογο των διδασκόντων και με τη μαθητική τους κοινότητα.
 6. Αν κάποιος/α μαθητής/τρια έχει ανάγκη λόγω ασθένειας ή για κάποιο σοβαρό προσωπικό λόγο να φύγει από το σχολείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, θα πρέπει οπωσδήποτε πρώτα να ενημερώσει τον διευθυντή του Σχολείου ή κάποιον εκπαιδευτικό που στη συνέχεια θα ενημερώσει τον κηδεμόνα του.

γ) Συμπεριφορά στους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου.

 1. Όταν οι μαθητές κυκλοφορούν εκτός της αίθουσας διδασκαλίας, για οποιονδήποτε λόγο, κατά τις ώρες των μαθημάτων, δεν κάνουν φασαρία.
 2. Οι κοινόχρηστοι χώροι (διάδρομοι, τουαλέτες, κ.λ.π.) χρησιμοποιούνται από όλους, γι΄αυτό είναι ευθύνη όλων να τους διατηρούν καθαρούς. Σήμερα λόγω των έκτακτων συνθηκών πρέπει να τηρούνται σχολαστικά και με επιμέλεια οι κανόνες υγιεινής.

δ) Συμπεριφορά προς τους συμμαθητές.

 1. Οι μαθητές πρέπει να σέβονται τη γνώμη και την ιδιαίτερη προσωπικότητα των άλλων. Δεν κάνουν ειρωνικά σχόλια, κακόβουλη ή προσβλητική κριτική.
 2. Η χωρίς άδεια χρήση ή φθορά προσωπικών αντικειμένων των συμμαθητών τους χαρακτηρίζονται ως σοβαρά παραπτώματα και τιμωρούνται.
 3. Οι φραστικές προσβολές, οι ύβρεις και η σωματική βία κατά των συμμαθητών είναι απαράδεκτες πράξεις. Το ίδιο απαράδεκτη πράξη θεωρείται και η διάδοση φημών, ο αποκλεισμός συμμαθητή από ομαδικές εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες ή η παρακίνηση τρίτων για την απομόνωση αυτών.
 4. Στο σχολικό περιβάλλον οι μαθητές/τριες οφείλουν να σέβονται τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας, να συμπεριφέρονται με ευγένεια, να μη διαπληκτίζονται μεταξύ τους και να μη χειροδικούν.

ΕΠΙΣΗΣ

 • Απαγορεύεται, με βάση την εγκύκλιο Γ2/137003/Δ1/25-8-2016 του Υπουργείου Παιδείας, η χρήση όλων των κινητών συσκευών επικοινωνίας ανεξαρτήτως λειτουργίας τους στους μαθητές σε όλο το χώρο του σχολείου και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ούτε φωτογραφικές μηχανές, συσκευές αναπαραγωγής μουσικής, ούτε έξυπνα ρολόγια. Τυχόν παραβιάσεις θα τιμωρούνται, σύμφωνα με το νόμο. Η ανάγκη για επικοινωνία καλύπτεται επαρκώς με τα μέσα που διαθέτει το Σχολείο. Τα τηλέφωνα του Σχολείου, λοιπόν, είναι διαθέσιμα για κάθε έκτακτη επικοινωνία των μαθητών/τριών με τους γονείς και κηδεμόνες τους. Επίσης επισημαίνεται πως τυχόν παράνομη ανάρτηση οπτικού ή ηχητικού υλικού στο διαδίκτυο , δίχως την έγγραφη συναίνεση των μετεχόντων και την έγκριση του Σχολείου, σημαίνει ποινικές ευθύνες στους αυτουργούς.
 • Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του σχολείου (Ν.3868/2010 και εγκύκλιος 120995/30-9-2010).
 • Δεν επιτρέπεται το αλκοόλ τόσο εντός του σχολείου όσο και κατά τη διάρκεια των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και εκδρομών.
 • Θα πρέπει να αποφεύγεται η κακή χρήση-καταστροφή των σχολικών βιβλίων.
 • Η συνεργασία μεταξύ μαθητών στη διάρκεια γραπτής εξέτασης και η αντιγραφή από οποιοδήποτε βοήθημα, θεωρούνται σοβαρά παραπτώματα. Το σχολείο πρέπει να αποδοκιμάζει την άποψη ότι κάποιος μαθητής μπορεί με τρόπους όχι τίμιους να επιτύχει ένα αποτέλεσμα και εφόσον γίνει αντιληπτός να μην έχει καμία συνέπεια.
 • Όταν μαθητές/τριες εμποδίζουν τη λειτουργία του Σχολείου, απαξιώνουν ή προσβάλλουν άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας, ενεργοποιούνται τα προβλεπόμενα παιδαγωγικά μέτρα.
 • Κατά την ωριαία απομάκρυνση από τα μαθήματα, οι μαθητές/τριες θα παραμένουν στο σχολείο και θα απασχολούνται με ευθύνη του διευθυντή, λαμβάνοντας απουσία. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων αποβολών ενημερώνονται οι γονείς και κηδεμόνες. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος θα εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.
 • Το γεγονός θα αναγράφεται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας και θα ενημερώνονται οι γονείς και κηδεμόνες.
 • Ο/η μαθητής/τρια που απομακρύνεται από την τάξη κατά την ώρα του μαθήματος (ωριαία απομάκρυνση) είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει στη Διεύθυνση του Σχολείου, ενώ το γεγονός αναγράφεται στο Βιβλίο Εύρυθμης Λειτουργίας του Σχολείου.

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών

 • Να σέβονται και να τηρούν τους κοινά αποδεκτούς κανόνες της σχολικής ζωής.
 • Ο αυτοέλεγχος από την πλευρά των εκπαιδευτικών κρίνεται σπουδαίος γιατί έτσι θα προσφέρουν θετικές μορφές συμπεριφοράς στους μαθητές τους και θα συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.
 • Να είναι σταθερά προσανατολισμένοι στην ασφάλεια των μαθητών σε όλους τους χώρους του σχολείου κατά την παραμονή τους σ’ αυτό και κατά τη διάρκεια εξωσχολικών δραστηριοτήτων, που υλοποιούνται με ευθύνη του σχολείου.
 • Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να γνωρίζουν και να αποδέχονται την ανομοιογένεια της τάξης. Να γνωρίζουν καλά ότι κάθε μαθητής θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση, γιατί έχει τη δική του προσωπικότητα.
 • Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να καλλιεργούν αγαστή συνεργασία με τους γονείς προς όφελος των μαθητών.
 • Να ενθαρρύνουν την τακτική και αμφίδρομη ροή πληροφοριών ανάμεσα σε γονείς και σχολείο.
 • Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να φέρονται στους γονείς με ευγένεια και διακριτικότητα . Οι γονείς πρέπει να νιώσουν ασφαλείς απέναντι στον εκπαιδευτικό, προκειμένου να τον εμπιστεύονται, να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τις δυσκολίες των παιδιών τους και να δεχτούν να συμμετάσχουν σε κάθε υποστηρικτική δραστηριότητα που τυχόν προτείνει ο εκπαιδευτικός.
 • Εάν κάποιος Γονέας-κηδεμόνας, για ειδικό λόγο πρέπει να πάρει το παιδί πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια μέρα – τον Διευθυντή του Σχολείου.
 • Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να χαρακτηρίζονται από εχεμύθεια σε ότι αφορά τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων, τις συζητήσεις και εκτιμήσεις σχετικά με τη σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά και τη διαγωγή των μαθητών, τη βαθμολογία στις εξετάσεις και γενικά για όλα τα στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα καθηγητών, μαθητών, γονέων.
 • Μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου πρέπει να υπάρχει συνεργασία σε θέματα της διδακτικής διαδικασίας, της συμπεριφοράς των μαθητών και γενικότερα του προγραμματισμού της σχολικής ζωής. Στενότερη και πιο εποικοδομητική συνεργασία πρέπει να υπάρχει μεταξύ των εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου(κάθετη συνεργασία) και κυρίως μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα τμήματα της ίδιας τάξης (οριζόντια συνεργασία), προκειμένου να επιλέγονται κοινοί τρόποι αντιμετώπισης φαινομένων επιλήψιμης συμπεριφοράς μαθητών ή ορισμένων ειδικών περιπτώσεων που απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα, ευαισθησία και προσεκτικούς χειρισμούς εκ μέρους τους.
 • Για τη μόνιμη εξ αποστάσεως ενημέρωση των Γονέων-Κηδεμόνων χρησιμοποιείται η Σχολική πλατφόρμα Myschool, μέσω της οποίας ενημερώνονται οι γονείς σε συνεχή βάση με μαζικά e-mails για την επίδοση των μαθητών, τις απουσίες τους και οποιοδήποτε ενημερωτικό θέμα τους αφορά.

Σχολείο και τοπική κοινωνία

Το σχολείο καλλιεργεί σχέσεις συνεργασίας με το Δήμο και την τοπική κοινωνία. Συνεργάζεται με τους τοπικούς φορείς επιδιώκοντας την ενεργή συμμετοχή τους στα όργανα διοίκησης (Σχολική Επιτροπή) και φροντίζει για την ενημέρωσή τους για θέματα λειτουργίας που τους αφορούν.

Τη σχολική χρονιά 2020-2021 το σχολείο λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφάλεια μαθητών και καθηγητών λόγω της πανδημίας κατά τη διάρκεια της διενέργειας της δια ζώσης διδασκαλίας, όπως προβλέπονται από τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και αφορούν στην προσέλευση των μαθητών/τριών, στην οργάνωση των διαλειμμάτων, στον αερισμό των χώρων, στην απολύμανση και καθαριότητα των χώρων κτλ.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4810/31-10-2020 στο πλαίσιο της διασφάλισης της υγείας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των υπόλοιπων εργαζομένων στο Λύκειο και με βάση τις οδηγίες της πολιτείας θα πρέπει να τηρείται ένα αυστηρό πρωτόκολλο που έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διασποράς του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω μέτρα:

 1. Υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής) τόσο στους εσωτερικούς χώρους όσο και στους εξωτερικούς χώρους για όλους, εκπαιδευτικούς, μαθητές και επισκέπτες. Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη, λαμβάνει απουσία και παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του.
 2. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα. Σε κάθε αίθουσα θα υπάρχει αλκοολούχο διάλυμα.
 3. Καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες.
 4. Επαρκή Τήρηση Αποστάσεων τόσο στους εσωτερικούς χώρους όσο και στους εξωτερικούς χώρους.
 5. Αποφυγή επίσκεψης στο σχολείο γονέων και κηδεμόνων όταν αυτό δεν είναι απολύτως απαραίτητο.
 6. Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί που εμφανίζουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 απαγορεύεται να προσέρχονται στο σχολείο. Συστήνεται προς τους γονείς ο έλεγχος των παιδιών για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων (πιθανώς και με θερμομέτρηση) πριν την αναχώρησή τους από το σπίτι.
 7. Στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος COVID-19 ο μαθητής ή ο εκπαιδευτικός τίθεται σε καραντίνα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και ακολουθεί επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος. Οι μαθητές του τμήματος και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο συγκεκριμένο τμήμα θα απομακρυνθούν από το σχολείο, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα επιστρέψουν μετά από 14 ημέρες.
 8. Μαθητές που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα, όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 8 της Δ1α/ΓΠ.οικ.55339 (ΦΕΚ 378/τχ Β΄/08-09-2020) εγκυκλίου – μετά την προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης – δεν προσέρχονται στο σχολείο και παρακολουθούν τα μαθήματα μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ακόμα, έχουν οργανωθεί και λειτουργούν ψηφιακές τάξεις των εκπαιδευτικών με την πλατφόρμα Webex καθώς και αποθετήρια εκπαιδευτικού υλικού στις πλατφόρμες e-class και e-me που εμπλουτίζονται για να υποστηρίξουν τη σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, όταν χρειάζεται.

Τέλος επισημαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενημερώνουν οι γονείς άμεσα τη Δ/νση του Σχολείου για οποιοδήποτε θέμα υγείας των παιδιών τους. Επίσης να ενημερώνουν για πιθανές μαθησιακές δυσκολίες και να αναφέρουν τυχόν άλλα στοιχεία που κατά την κρίση τους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών τους κατά την παραμονή τους στους σχολικούς χώρους. Υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές- μαθήτριες της Α΄ Τάξης (και όσοι άλλοι δεν προσκόμισαν ως τώρα) πρέπει να προσκομίσουν το συντομότερο δυνατό το Ατομικό Δελτίο Υγείας, υπογεγραμμένο από γιατρό.

 

Print Friendly, PDF & Email