ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

TMHMAΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Α1
Α2
Α3
  
Β1
Β2
Β3
  
Γ1
Γ2
Γ3

Ο ρόλος του υπευθύνου τμήματος είναι:

  • η παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών,
  • η συστηματική υποστήριξή τους,
  • η δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα και
  • ο έγκαιρος εντοπισμός των μαθησιακών, οικογενειακών, οικονομικών και συναισθηματικών δυσκολιών των μαθητών

ώστε να μπορεί το σχολείο να τις αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.


Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο όπως:

  • με τηλεφώνημα,
  • με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται από ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι κηδεμόνες στο σχολείο στη σχετική υπεύθυνη δήλωση τους
  • με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο των κηδεμόνων (SMS), ή
  • με επιστολή.

Αν ο μαθητής έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή έχει πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, υπεύθυνος του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του μαθητή (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον Διευθυντή του σχολείου.

Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, ο υπεύθυνος καθηγητής τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών.

Εάν η επικοινωνία με τους κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι κηδεμόνες αρνηθούν την επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι απαραίτητο, συγκαλείται το Συμβούλιο του Τμήματος για να εξετάσει την αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, η προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή κοινωνικές υπηρεσίες.


Ο υπεύθυνος τμήματος αποτελεί μέλος της επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών για την απαλλαγή μαθητών από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Print Friendly, PDF & Email