ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Σύμφωνα με τον Ν. 4823/2021 με απόφαση του Διευθυντή σχολικής μονάδας πραγματοποιούνται, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, επιμορφωτικά σεμινάρια,υνολικής διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών ανά σχολικό έτος.

Με απόφαση του Διευθυντή σχολικής μονάδας καθορίζεται η θεματολογία των επιμορφωτικών σεμιναρίων με βάση ιδίως:
α) τις ανάγκες της σχολικής μονάδας,
β) τον φορέα υλοποίησης της επιμόρφωσης.

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια διενεργούνται εκτός του διδακτικού ωραρίου.
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα επιμορφωτικά σεμινάρια είναι προαιρετική και συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή τους.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε επιμορφωτικού σεμιναρίου, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας αναλαμβάνουν να χορηγήσουν στους εκπαιδευτικούς έντυπη ή ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης του επιμορφωτικού σεμιναρίου και καταχωρίζουν την τελευταία στον ατομικό ηλεκτρονικό υπηρεσιακό φάκελο του εκπαιδευτικού.

Print Friendly, PDF & Email