ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Γενικές Οδηγίες Διδασκαλίας
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία
Αρχαία Ελληνικά
Λατινικά
Φιλοσοφία
Ιστορία
Θρησκευτικά
Φυσική Αγωγή
Πολιτική Παιδεία
Οικονομία
Ξένες γλώσσες
Πληροφορική Α’ Λυκείου
Πληροφορική Β’ Λυκείου
Πληροφορική Γ’ Λυκείου

Μαθηματικά Α’ Λυκείου (Άλγεβρα)
Μαθηματικά Α’ Λυκείου (Γεωμετρία)
Μαθηματικά Β’ Λυκείου (Άλγεβρα)
Μαθηματικά Β’ Λυκείου (Γεωμετρία)
Μαθηματικά Β’ Λυκείου Θετικών
Μαθηματικά Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών
Μαθηματικά Γ’ Λυκείου Θετικών & Οικονομίας

Φυσική
Χημεία Α’ Λυκείου
Χημεία Β’ Λυκείου
Χημεία Γ’ Λυκείου

Βιολογία Α’ Λυκείου
Βιολογία Β’ Λυκείου
Βιολογία Γ’ Λυκείου

A. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» των Α’ και Β’ τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
ΦΕΚ Β 4402_23_9_21_ΠΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ_Α Β ΓΕΛ

B. Πρόγραμμα Σπουδών (μεταβατικό) της Φυσικής Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας της Γ’ τάξης ΓΕΛ
ΦΕΚ 1363 – 23.03.2022 – 29346/Δ2/16-03-2022 Υ.Α

Γ. Σχετικά με τη σειρά διδασκαλίας των ενοτήτων/κεφαλαίων των υπόλοιπων μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά το έτος 2022 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου,   θα ακολουθηθεί η σειρά όπως ορίζεται στην με αρ. πρωτ. 83871/Δ2/12-07-2021 Υ.Α. (Β’ 3137).


Print Friendly, PDF & Email