ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τον Ν. 4823/2021 οι σχολικές μονάδες της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός από την τακτική κρατική επιχορήγηση, είναι δυνατόν να χρηματοδοτούνται και από

  • δωρεές,
  • κληρονομίες,
  • κληροδοσίες και
  • άλλες παροχές τρίτων,
  • καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές, όπως από την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι δυνατόν με απόφαση του Σχολικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιείται στον οικείο Δήμο, να διοργανώνονται και να υλοποιούνται από τη σχολική μονάδα, μετά το πέρας του ωρολογίου διδακτικού προγράμματος, με ή χωρίς συνεργασία με τρίτους φορείς,

  • εκδηλώσεις,
  • προγράμματα και
  • συνέδρια

που απευθύνονται στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Οι εκδηλώσεις, τα προγράμματα και τα συνέδρια διοργανώνονται, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Τυχόν έσοδα από τις εκδηλώσεις αυτές εισπράττονται από την αρμόδια σχολική επιτροπή και αποδίδονται στη σχολική μονάδα μέσω αυτής.

Οι ως άνω χρηματοδοτήσεις αποδίδονται μέσω της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής άμεσα στη σχολική μονάδα, χωρίς να συμψηφίζεται με την τακτική επιχορήγηση για την κάλυψη των αναγκών της σχολικής μονάδας.

Print Friendly, PDF & Email