ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/assessment-general-upper-secondary-education-23_el

Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


Βαθμολογική κλίμακα

Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μαθήματα, κυμαίνεται από μηδέν (0) έως είκοσι (20) και προσδιορίζεται ως εξής:

 • Κακώς 0-5
 • Ανεπαρκώς 5,1 – 9,9
 • Σχεδόν καλώς 10 – 13
 • Καλώς 13,1 – 16
 • Λίαν καλώς 16,1 – 18
 • Άριστα 18,1 – 20

Περίοδοι αξιολόγησης (Τετράμηνα)

Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα:

 • 1ο τετράμηνο: 11 Σεπτεμβρίου – 20 Ιανουαρίου
 • 2ο τετράμηνο: 21 Ιανουαρίου – λήξη των μαθημάτων.
  Τα μαθήματα λήγουν το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου. Η λήξη των μαθημάτων του Λυκείου καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μέχρι την 30η Απριλίου.

Η αξιολόγηση συνδυάζει ποικίλες μορφές και τεχνικές. Ο μαθητής αξιολογείται με βάση την επίδοσή του κατά τη διάρκεια των τετραμήνων αλλά και τα αποτελέσματα της επίδοσής του στις τελικές-ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο τέλος του διδακτικού έτους.

Προφορικός βαθμός τετραμήνων

Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων (προφορικός βαθμός) συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Η συμμετοχή του στη διδακτική – μαθησιακή διαδικασία.
 2. Η επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα.
 3. Η επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες που διακρίνονται σε ολιγόλεπτες και ωριαίες.  
  • Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ) διαρκούν 5 έως 15 λεπτά, αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και γίνονται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών.  
  • Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες (πρόχειρα) διαρκούν 1 διδακτική ώρα, καλύπτουν περιορισμένης έκτασης ενότητα και γίνονται ύστερα από προειδοποίηση των μαθητών.
 4. Οι εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή το σχολείο.
Print Friendly, PDF & Email