ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαδικασία Αξιολόγησης

Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα.  Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.

Αξιολόγηση της Επίδοσης του Μαθητή κατά τη διάρκεια των Τετραμήνων (Προφορικός Βαθμός)

Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

  • Η συμμετοχή του στη διδακτική – μαθησιακή διαδικασία
  • Η επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα
  • Η επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες.  Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους πραγματοποιείται μία μόνο ωριαία γραπτή δοκιμασία στο Α΄ τετράμηνο, η οποία καλύπτει περιορισμένης έκτασης ενότητα και γίνεται ύστερα από βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των μαθητών.  Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα η ωριαία γραπτή δοκιμασία μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Β΄ τετράμηνο.  Εκτός από τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, οι μαθητές αξιολογούνται και με ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διάρκειας 5 έως 15 λεπτών, οι οποίες αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και συμπληρώνουν την αξιολόγηση μέσω προφορικών διαδικασιών ενώ  γίνονται χωρίς προειδοποίηση με τη μορφή σύντομων και ποικίλων ερωτήσεων
  • Οι εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή το σχολείο
  • Οι συνθετικές-δημιουργικές εργασίες που συνεκτιμώνται θετικά στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στο αντίστοιχο μάθημα για το τετράμηνο κατά το οποίο κατατίθενται.  Οι εργασίες αυτές είναι ατομικές ή ομαδικές και επιδιώκουν την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και του ερευνητικού πνεύματος των μαθητών.  Ο κάθε μαθητής πρέπει κατά τη διάρκεια του έτους να αναλάβει μια τέτοια εργασία σε ένα από τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις Α΄ και Β΄ τάξεις.

Στο τέλος κάθε τετραμήνου και μετά την κατάθεση και καταχώρηση της προφορικής βαθμολογίας, καλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση αναφορικά με την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους και τους επιδίδεται ο Ατομικός Έλεγχος Προόδου του μαθητή.

Γραπτές Ανακεφαλαιωτικές Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις

Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται μετά τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου στα Γενικά Λύκεια και περιλαμβάνουν όλα τα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της ερευνητικής εργασίας και της φυσικής αγωγής.  Στις εξετάσεις αυτές αξιολογούνται συνολικά οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου σχολικού έτους.  Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη.

Τα θέματα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων διατυπώνονται με τη συνεργασία των καθηγητών που διδάσκουν το ίδιο μάθημα στην ίδια τάξη κάθε Λυκείου, είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης του Λυκείου και συνυπογράφονται από τον Διευθυντή του Λυκείου.

Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας.

Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα γίνεται από τον διδάσκοντα και σε περίπτωση που το μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός καθηγητές γίνεται μετά από συνεργασία μεταξύ τους.  Η εξεταστέα ύλη εγκρίνεται από τον Διευθυντή και γνωστοποιείται στους μαθητές 5 εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

Τα θέματα των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις.  Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες με εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας.  Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση – ΕΥΡΥΔΙΚΗ