ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια αποτελούν τον κύριο φορέα παροχής Γενικής μη-Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς απευθύνονται στην πλειονότητα του μαθητικού πληθυσμού που επιλέγει τη Γενική Εκπαίδευση στην εν λόγω εκπαιδευτική βαθμίδα.

Τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια ανέρχονται σε 991 σε σύνολο 1.039 (ημερησίων και εσπερινών) σε ολόκληρη την επικράτεια.

Η φοίτηση των μαθητών στο Λύκειο είναι προαιρετική. Για την εγγραφή των μαθητών στο Λύκειο απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών.

Οι μαθητές φοιτούν στο Λύκειο της περιοχής όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους. Στις πόλεις στις οποίες λειτουργούν περισσότερα του ενός σχολεία της ίδιας σχολικής βαθμίδας, τα όρια της περιοχής τους καθώς και ο αριθμός των μαθητών που μπορούν να φοιτήσουν σε αυτά, κατ' ανώτατο όριο, καθορίζονται με απόφαση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εφόσον οι περιοχές των σχολείων δεν μπορούν να καθορισθούν στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας ενός μόνο Διευθυντή Εκπαίδευσης, οριοθετούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ).

Δεν υπάρχει περιορισμός ηλικίας στο Λύκειο.  Κατά κανόνα ωστόσο, οι μαθητές που φοιτούν είναι ηλικίας 15 έως 18 ετών.  Κάθε τάξη αποτελείται από ένα ή περισσότερα τμήματα, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών ενώ οι μαθητές σε κάθε τμήμα δε μπορούν να υπερβαίνουν τους 27 (Κοινή Υπουργική Απόφαση 129818/Γ2/16-9-2013).  Τάξεις με μαθητές περισσότερους από τους 27 διαιρούνται σε τμήματα.

Στο Λύκειο, η διδασκαλία των ποικίλων γνωστικών αντικειμένων - μαθημάτων, όπως αυτά περιγράφονται στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των τάξεων του Γενικού Λυκείου, πραγματοποιείται από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας.  Για παράδειγμα, η διδασκαλία της Ιστορίας αποτελεί έργο του Φιλολόγου, τα Μαθηματικά του Μαθηματικού, η Φυσική του Φυσικού κ.ο.κ.

Για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, και εφόσον παραστεί ανάγκη, στους εκπαιδευτικούς ανατίθεται ενίοτε η διδασκαλία συναφούς μαθήματος/συναφών μαθημάτων με την ειδικότητά του, όπως για παράδειγμα η ανάθεση του μαθήματος της Ιστορίας σε καθηγητή Ξένης Γλώσσας.  Οι αναθέσεις μαθημάτων Λυκείου στους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 94588/Δ2/9-6-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Λόγω του χαρακτήρα των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και του πλήθους των προς διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων στο Λύκειο, δεν υπάρχει περιορισμός στην κατ’ επανάληψη ανάθεση διδασκαλίας του εκάστοτε γνωστικού αντικείμενου, στον ίδιο εκπαιδευτικό και σε συγκεκριμένο τμήμα μαθητών.

Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η  Αυγούστου του επόμενου έτους.  Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1ηΣεπτεμβρίου και τελειώνει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία και διενεργούνται οι κάθε είδους εξετάσεις.  Η λήξη των μαθημάτων του Γενικού Λυκείου καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα.  Το Α΄ τετράμηνο διαρκεί από την 11η Σεπτεμβρίου έως την 20η Ιανουαρίου ενώ το Β΄ τετράμηνο αρχίζει στις 21 Ιανουαρίου έως τη λήξη των μαθημάτων.  Ακολουθούν οι προαγωγικές και οι απολυτήριες εξετάσεις.

Διδασκαλία μαθημάτων δε διεξάγεται και εξετάσεις δε διενεργούνται κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων (2 εβδομάδες), τις διακοπές του Πάσχα (2 εβδομάδες) και κατά τις θερινές διακοπές από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου.

Οι ημέρες διδασκαλίας ανέρχονται σε περίπου 160 ετησίως και οργανώνονται σε 30 και πλέον εβδομάδες, 5 ημερών (από Δευτέρα έως Παρασκευή) ανά έτος.  Οι ώρες διδασκαλίας για τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια ανέρχονται σε εβδομαδιαία βάση σε 35.

Τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα του Γενικού Λυκείου έχουν εκπονηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ).  Το ΠΙ, από το έτος 2011, έχει αντικατασταθεί, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), που εκτός των άλλων γνωμοδοτεί ή εισηγείται για θέματα που αφορούν προγράμματα σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα σχολικά βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα.  Τα αναλυτικά προγράμματα αποτελούν άρτιους οδηγούς του εκπαιδευτικού έργου και περιλαμβάνουν κυρίως:

 • Σαφώς διατυπωμένους, κατά μάθημα, σκοπούς μέσα στο πλαίσιο των γενικών και ειδικών - στην αντίστοιχη βαθμίδα - σκοπών της εκπαίδευσης
 • Τη διδακτέα ύλη διαρθρωμένη σε επιμέρους ενότητες
 • Ενδεικτικές κατευθύνσεις για τη μέθοδο και τα μέσα διδασκαλίας, κατά μάθημα.
Όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ισχύουν τα εξής:

Α΄ Τάξη

Η Α΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, σύμφωνα με το Νόμο 4186/2013 αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως.  Ειδικότερα εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα 33 ωρών εβδομαδιαίως, με 9 μαθήματα, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2 ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από ένα μάθημα επιλογής το οποίο επιλέγεται μεταξύ 4 μαθημάτων.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Γενικού Λυκείου για την Α΄ Τάξη

Τα Μαθήματα Γενικής Παιδείας για την Α΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου είναι τα εξής:

 • Ελληνική Γλώσσα, 9 διδακτικών ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα- κλάδους την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τα οποία διατίθενται 5, 2 και 2 ώρες αντίστοιχα
 • Μαθηματικά, 5 ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα - κλάδους την Άλγεβρα και τη Γεωμετρία για τα οποία διατίθενται 3 ώρες και 2 ώρες αντίστοιχα
 • Φυσικές Επιστήμες, 6 ωρών, με διακριτά ανά δύο ώρες διδακτέα αντικείμενα-κλάδους τη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία για τα οποία διατίθενται ανά αντικείμενο 2 ώρες
 • Ιστορία, 2 ωρών
 • Πολιτική Παιδεία, 3 ωρών, με διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί , Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία
 • Θρησκευτικά, 2 ωρών
 • Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία/ project), 2 ωρών
 • Ξένη Γλώσσα, 2 ωρών, (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά)
 • Φυσική Αγωγή, 2 ωρών.

Τα Μαθήματα Επιλογής του εκπαιδευτικού προγράμματος για την Α΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου είναι τα εξής:

 • Εφαρμογές Πληροφορικής, 2 ωρών
 • Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, 2 ωρών
 • Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 2 ωρών
 • Καλλιτεχνική Παιδεία, 2 ωρών.

Β΄ Τάξη

Σύμφωνα με το Νόμο 4186/2013, στη Β΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας 30 συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και δύο Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, 5 συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως εκάστη ομάδα, όπου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν τη μία.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Γενικού Λυκείου για τη Β΄ Τάξη

Τα Μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος (Γενικής Παιδείας) είναι τα εξής:

 • Ελληνική Γλώσσα, 6 διδακτικών ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα- κλάδους την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και  Γραμματεία, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, για τα οποία διατίθενται 2 ώρες ανά αντικείμενο
 • Μαθηματικά, 5 ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους την Άλγεβρα και τη Γεωμετρία, για τα οποία διατίθενται 3 ώρες και 2 ώρες αντίστοιχα
 • Φυσικές Επιστήμες, 6 ωρών, με διακριτά ανά δύο ώρες διδακτέα αντικείμενα-κλάδους τη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία, για τα οποία διατίθενται ανά αντικείμενο 2 ώρες
 • Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ, 1 ώρα
 • Ιστορία,  2 ωρών
 • Φιλοσοφία, 2 ωρών
 • Πολιτική Παιδεία, 2 ωρών, με διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί, Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία
 • Θρησκευτικά, 2 ωρών
 • Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία/ project), 1 ώρα
 • Ξένη Γλώσσα, 2 ωρών, (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά)
 • Φυσική Αγωγή, 1 ώρα.

Τα Μαθήματα Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι τα εξής:

 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, 3 ωρών
 • Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη), 2 ωρών.

Τα Μαθήματα Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών είναι τα εξής:

 • Φυσική, 3 ωρών
 • Μαθηματικά, 2 ωρών.

Γ΄ Τάξη

Η Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Ενιαίου Λυκείου και η Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Ενιαίου Λυκείου σύμφωνα με το Νόμο 4327/2015, χωρίζονται σε 3 Ομάδες Προσανατολισμού:

 • Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών
 • Ομάδα Θετικών Σπουδών και
 • Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει Μαθήματα Γενικής Παιδείας διάρκειας 15 ωρών εβδομαδιαίως και Μαθήματα Προσανατολισμού διάρκειας επίσης 15 ωρών. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που επιλέγουν, καθώς και τα Μαθήματα Γενικής Παιδείας.  Ειδικά οι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου παρακολουθούν και ένα Μάθημα Επιλογής διάρκειας δύο ωρών την εβδομάδα.

Τα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού συνδέονται με την εισαγωγή στα ΑΕΙ της χώρας και αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία.  Συγκεκριμένα, τα Τμήματα των ΑΕΙ κατατάσσονται σε 4 Επιστημονικά Πεδία που σύμφωνα με το Νόμο 4485/2017 ορίζονται ως εξής:

 • 1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 • 2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
 • 3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
 • 4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική.

Πατήστε εδώ για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Γενικού Λυκείου της Γ' Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου.

Τα σχολικά εγχειρίδια, που έχουν εκπονηθεί με βάσει τα αναλυτικά προγράμματα, διανέμονται δωρεάν και χρησιμοποιούνται συλλήβδην για όλους τους μαθητές αντίστοιχης τάξης και βαθμίδας της ελληνικής επικράτειας.

Η διανομή και η έκδοση των σχολικών βιβλίων πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) που αποτελεί ερευνητικό και τεχνολογικό φορέα με σκοπό την έρευνα και την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στον τομέα της Εκπαίδευσης (Νόμος 3966/2011).

Στο Γενικό Λύκειο επιδιώκεται η εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών μεθόδων ανάλογα με το μάθημα, και χρησιμοποιούνται τόσο παραδοσιακά όσο και σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, κατά περίπτωση.  Ωστόσο ο  καθηγητής του κάθε μαθήματος χαίρει σχετικής αυτονομίας αφού δύναται να διαμορφώνει τη μέθοδο διδασκαλίας του ανάλογα με τη φύση του μαθήματος και τις δυνατότητες των μαθητών του.  Ανάλογα επιλέγεται και το είδος των εργασιών που ανατίθενται στους μαθητές, οι οποίες ενίοτε «ξεφεύγουν» από το καθορισμένο πλαίσιο ασκήσεων που προβλέπονται στο σχολικό εγχειρίδιο.  Σε κάθε περίπτωση επιδιώκεται μια διαθεματική και ολιστική προσέγγιση της γνώσης, η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή για μια πιο αποτελεσματική εξέταση των προβλημάτων της καθημερινής ζωής ενώ παράλληλα περιορίζεται ο γνωσιοκεντρικός προσανατολισμός της διδασκαλίας και αξιοποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό ο σχολικός χρόνος.

Μεταξύ των μεθοδολογικών προσεγγίσεων που εφαρμόζονται στο Λύκειο, παραθέτουμε τις ακόλουθες:

 • Ενεργητική προσέγγιση της γνώσης μέσω της διερεύνησης και της ανακάλυψης.  Έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να σκέπτονται, να χειρίζονται πολύπλοκες έννοιες, να ερευνούν και να φθάνουν οι ίδιοι στη γνώση.  Απαιτεί δηλαδή κυρίως τη δραστηριοποίηση του μαθητή και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της κριτικής του σκέψης.  Για να είναι βέβαια αποδοτική η διαδικασία απαιτεί πρακτικές που δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες ώστε να γίνει δυνατή «η ανακάλυψη της γνώσης».  Οι πρακτικές αυτές συνιστούν διαδικασίες παρατήρησης, σύγκρισης, μετρήσεων, ταξινόμησης, διερεύνησης, προβλέψεων, εύρεσης χρονικών σχέσεων, σύγκρισης γεγονότων, επίλυσης προβλημάτων, διατύπωσης επαγωγικών ή παραγωγικών συλλογισμών, καταιγισμού ιδεών, κλπ.
 • Επιδείξεις με τη χρήση κατάλληλου εποπτικού υλικού όπως οι διαφάνειες, οι βιντεοταινίες, τα προπλάσματα, ή τα έτοιμα παρασκευάσματα με τα οποία  ενεργοποιείται το ενδιαφέρον των μαθητών, εστιάζεται η προσοχή τους σε συγκεκριμένο στόχο και γίνεται πιο εύκολη και φυσική η μάθηση.  Η βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των κατάλληλων δυναμικών προσομοιώσεων, μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για το μαθητή, ώστε να αντιληφθεί και να κατανοήσει καλύτερα έννοιες και διαδικασίες.
 • Συζήτηση-διάλογος δασκάλου με τους μαθητές ή συζήτηση σε ομάδες.  Με τη συζήτηση δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να προβληματίζεται, να αξιολογεί, να συμπεραίνει τις απόψεις του μέσα από τις διαδικασίες διαλεκτικής αντιπαράθεσης.  Η εμπλοκή του μαθητή στη συζήτηση και η ενεργός συμμετοχή του σε αυτήν επιτυγχάνεται με κατάλληλες ερωτήσεις προβληματισμού, οι οποίες είναι σκόπιμο να σχεδιάζονται πριν τη διδασκαλία.
 • Άμεση μορφή διδασκαλίας-Αφήγηση.  Ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα, με μέσο το λόγο, να κοινοποιεί τις γνώσεις και τις ιδέες του.  Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να διαμεσολαβεί άμεσα κατά την ώρα της διδασκαλίας στη διαδικασία της μάθησης, όταν κρίνει ότι οι έμμεσες μορφές διδασκαλίες δεν προσφέρονται για την περίσταση.
 • Ομαδοσυνεργατικές μορφές διδασκαλίας.  Η δυναμική που αναπτύσσει η μαθητική μικροομάδα μπορεί κάλλιστα να αξιοποιηθεί είτε ως πλαίσιο συλλογικής επεξεργασίας των δεδομένων είτε ως πλαίσιο στήριξης στην πορεία προς την ατομική μάθηση.  Οι ομαδοσυνεργατικές μορφές διδασκαλίας ενδείκνυνται για την εκπόνηση σχεδίων εργασίας (projects), τα οποία προσφέρονται για την οργάνωση δραστηριοτήτων διαθεματικού χαρακτήρα.

Οι εν λόγω διδακτικές στρατηγικές μπορούν να εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, μόνες ή σε συνδυασμό μεταξύ τους, ανάλογα με τη διδακτική ενότητα, τη φύση του μαθήματος, τις ανάγκες των μαθητών και τις συνθήκες του σχολείου ή τα μέσα που έχει στη διάθεσή του ο εκπαιδευτικός.

Οι ερευνητικές Εργασίες (project) αποτελούν διακριτή ενότητα του Προγράμματος Σπουδών στο Λύκειο.  Πρόκειται για ομαδικές ερευνητικές εργασίες που ανοίγουν τους ορίζοντες αναζήτησης ενώ επιχειρείται, κατά αυτόν τον τρόπο, μια ουσιαστική μετακίνηση από τον έντονα ατομικιστικό και ανταγωνιστικό χαρακτήρα της εργασίας των μαθητών σε αυτή της ομαδικής προσπάθειας και συνεργασίας.  Οι εν λόγω ερευνητικές εργασίες αποτελούν υποχρεωτικό μάθημα για όλους τους μαθητές.  Αξιολογείται αυτόνομα και ο βαθμός του προσμετράται ισότιμα με τους βαθμούς των υπολοίπων μαθημάτων.  Η αξιολόγηση συνεκτιμά τόσο τη διαδικασία όσο και το αποτέλεσμα της εργασίας των μαθητών.  Οι μαθητές επιλέγουν το θέμα της ερευνητικής εργασίας με την οποία θέλουν να ασχοληθούν ανάλογα με τις ιδιαίτερες προτιμήσεις και κλίσεις τους, από Ανθρωπιστικές Επιστήμες, τις Κοινωνικές Επιστήμες, την Καλλιτεχνική Παιδεία, τις Φυσικές Επιστήμες, τα Μαθηματικά ή την Πληροφορική.

Στην αδήριτη ανάγκη της εργαστηριακής διδασκαλίας των φυσικών επιστημών έρχεται να απαντήσει το Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ).  Το εργαστήριο Φ.Ε. του Γενικού Λυκείου είναι σύγχρονο, ευέλικτο και ελκυστικό και μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως χώρος μαθήματος όσο και ως χώρος εξάσκησης και δραστηριοτήτων.  Άλλωστε σύμφωνα με τις σύγχρονες απόψεις της διδακτικής αυτά τα δύο δεν μπορούν να διαχωριστούν, τουλάχιστον στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών.  Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες επί συγκεκριμένου αντικειμένου, αναπτύσσοντας την έμφυτη δημιουργικότητά τους αλλά και πνεύμα συνεργασίας, ενώ έχουν στη διάθεσή τους σύγχρονα όργανα τα οποία τους βοηθούν τόσο στην ανακάλυψη του περιβάλλοντος και των νόμων που το διέπουν, όσο και στην μετέπειτα προσαρμογή τους στη σύγχρονη ζωή και στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Παράλληλα με το Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, σε κάθε σχολική μονάδα, λειτουργεί Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ) του οποίου βασικός σκοπός είναι η διδασκαλία της πληροφορικής, της χρήσης και των εφαρμογών Η/Υ όπως αυτά περιγράφονται στα Προγράμματα Σπουδών αλλά και στους γενικότερους στόχους της εκπαίδευσης.  Το ΣΕΠΕΗΥ λειτουργεί συμπληρωματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία προσφέροντας ένα σύγχρονο διαδραστικό και αλληλεπιδραστικό μέσο εκμάθησης και εκπαίδευσης μέσα από τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων με χρήση πιστοποιημένου εκπαιδευτικού λογισμικού, την παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδικτύου, την υποστήριξη συνθετικών εργασιών στα πλαίσια σχολικών δραστηριοτήτων ή τις ευρωπαϊκές δράσεις συνεργασίας και τη διεύρυνση των αμιγώς διδακτικών δραστηριοτήτων (ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη κ.α.). Το ΣΕΠΕΗΥ είναι εξοπλισμένο με:

 • υπολογιστικό εξοπλισμό (υλικό και λογισμικό Η/Υ), περιφερειακές συσκευές, δικτυακό εξοπλισμό (διανομείς/Hubs, κατανεμητές/Switches, διαποδιαμορφωτές/Modems, δρομολογητές/Routers), βιντεοπροβολείς κ.ά.
 • Παθητικό εξοπλισμό (δικτυακή και ηλεκτρολογική εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένων των ικριωμάτων)
 • Λογισμικό αποθηκευμένο σε οπτικά ή μαγνητικά μέσα (CDs, DVDs, δισκέτες), συνοδευτικά εγχειρίδια λογισμικού, άδειες χρήσης λογισμικού, καθώς και συνοδευτικό υλικό (οδηγοί συσκευών, εγχειρίδια)
 • Υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, καθώς και αρχεία εγγράφων τα οποία είναι σχετικά με το ΣΕΠΕΗΥ και τα μαθήματα πληροφορικής.
 • Αναλώσιμα υλικά, εποπτικό υλικό (προβολικό πανί, γραφική ύλη) καθώς και έπιπλα ( βιβλιοθήκες, ερμάρια, λευκός πίνακας)

Για την τεχνική Υποστήριξη του εξοπλισμού των εργαστηρίων Πληροφορικής όλων των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διοικητικών Μονάδων καθώς και τη μερική υποστήριξη του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗΝΕΤ).

Στο πλαίσιο υποστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας στο σύνολό της λειτουργεί η Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη e-yliko.gr που συγκεντρώνει σε έναν δικτυακό τόπο, ψηφιακό εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό. Στο αποθετήριο e-yliko.gr του μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν αναρτημένες προτάσεις διδασκαλίας, το σύνολο του πιστοποιημένου εκπαιδευτικού λογισμικού που έχει παραχθεί την τελευταία δεκαετία από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και υποστηρικτικό υλικό για όλα τα μαθήματα και τις βαθμίδες της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  Το υλικό αυτό είναι χωρισμένο σε ενότητες και ταξινομημένο ανά μάθημα.  Περιλαμβάνει ασκήσεις, λεξιλόγιο, εργαλεία μετάφρασης καθώς και συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες με συναφές εκπαιδευτικό περιεχόμενο.  Ο επισκέπτης μπορεί να αναζητήσει εύκολα και γρήγορα πληροφορίες για σεμινάρια, εκδηλώσεις, ανακοινώσεις και διοργανώσεις διαφόρων φορέων.  Η δυνατότητα αυτή είναι εξαιρετικής χρησιμότητας για την εκπαιδευτική κοινότητα μιας και αποτελεί σημαντική προσπάθεια συγκέντρωσης όλων των πληροφοριών σε έναν ενιαίο χώρο στο διαδίκτυο.

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα  του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποτελεί και το ψηφιακό σχολείο-ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο (http://dschool.edu.gr) που περιλαμβάνει τα σχολικά εγχειρίδια σε ψηφιακή μορφή καθώς και πλούσιο διδακτικό και μαθησιακό υλικό. Σημειώνεται ότι  ο εν λόγω ιστότοπος αποτελεί  αμφίδρομο δίαυλο επικοινωνίας και διδακτικής υποστήριξης, καθώς δάσκαλοι και σχολεία έχουν τη δυνατότητα να αναρτήσουν σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 46/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η αξιολόγηση των μαθητών έχει ως στόχο τη διαρκή βελτίωση της διαδικασίας και γενικότερα της λειτουργίας της σχολικής μονάδας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής - μαθησιακής διαδικασίας.  Η αξιολόγηση οφείλει να συνδυάζει ποικίλες μορφές και τεχνικές.  Στο πλαίσιο αυτό, σε κάθε σχολική μονάδα εφαρμόζονται:

 • Η διαγνωστική αξιολόγηση, στην αρχή κάθε σχολικής έτους που έχει σκοπό να καταγράψει τις ήδη κατεκτημένες γνώσεις των μαθητών του τμήματος και να συμβάλλει στον ετήσιο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού
 • Η διαμορφωτική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους που έχει σκοπό να προσδιορίσει το βαθμό που έχουν επιτευχθεί κάθε φορά οι στόχοι της διδακτικής διαδικασίας, όπως αυτοί καθορίζονται από τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών των αντιστοίχων μαθημάτων, με σκοπό την επανατροφοδότηση η οποία στηρίζει την προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων για την επίτευξη των παραπάνω στόχων
 • Τέλος, η έγκυρη, αξιόπιστη, αντικειμενική και αδιάβλητη αποτίμηση των γνώσεων, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών επιτυγχάνεται μέσω της τελικής αξιολόγησης.

Χαρακτηρισμός των Διδασκόμενων Μαθημάτων στο Γενικό Λύκειο

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γενικό Λύκειο κατατάσσονται σε Ομάδες ως εξής:

Τα μαθήματα της Α΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε 3 ομάδες:

 • Η ομάδα Α΄ περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς
 • Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα Επιλογής που εξετάζονται γραπτώς
 • Η ομάδα Γ΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, δηλαδή την Ερευνητική εργασία (Project) και τη Φυσική Αγωγή.

Τα μαθήματα της Β΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε 3 ομάδες:

 • Η ομάδα Α΄ περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς
 • Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού που εξετάζονται γραπτώς
 • Η ομάδα Γ΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, δηλαδή την Ερευνητική εργασία (Project) και τη Φυσική Αγωγή.

Τα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε 4 ομάδες:

 • Η ομάδα Α΄ περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς
 • Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού που εξετάζονται γραπτώς
 • Η ομάδα Γ΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα Επιλογής που εξετάζονται γραπτώς
 • Η ομάδα Δ΄ περιλαμβάνει το μάθημα Φυσική Αγωγή που δεν εξετάζεται γραπτώς.

Οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 46/2016 ισχύουν ανάλογα και για τους μαθητές των Εσπερινών Γενικών Λυκείων.

Η αξιολόγηση του μαθητή αφορά κάθε μάθημα ξεχωριστά και είναι αποκλειστική ευθύνη του διδάσκοντα του οικείου μαθήματος.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Η διαδικασία της αξιολόγησης περιγράφεται αναλυτικά εδώ.

Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης

Για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα γραπτώς εξεταζόμενο είναι ο Μέσος Όρος του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο βαθμό των γραπτών εξετάσεων και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.  Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που αποτελούν κλάδους είναι ο ΜΟ των βαθμών των μαθημάτων-κλάδων.

Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου και του δευτέρου τετραμήνου.

Ο Γενικός Μέσος Όρος (ΓΜΟ) προκύπτει από τον ΜΟ των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, όπου αυτό διδάσκεται και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης των μαθητών στα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς ανααγράφεται στο Απολυτήριό τους ή στο οικείο αποδεικτικό καθώς και στα υπηρεσιακά βιβλία.

Βαθμολογική Κλίμακα

Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μαθήματα, είναι 0 - 20 και λεκτικώς προσδιορίζεται με τους χαρακτηρισμούς:

"Κακώς"                0 - 5

"Ανεπαρκώς"        5,1 - 9,4

"Σχεδόν καλώς"    9,5 - 13

"Καλώς"              13,1 – 16

"Λίαν καλώς"       16,1 – 18

" Άριστα"             18,1 – 20

Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων γίνεται στην κλίμακα 0-100 με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός βαθμός του γραπτού δοκιμίου ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται, με προσέγγιση δεκάτου.

Πρόοδος των Μαθητών

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης όταν συντρέχουν οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: Ελάχιστος Γενικός Μέσος Όρος και Επαρκής Φοίτηση.

Ελάχιστος Γενικός Μέσος Όρος

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 46/2016, για την προαγωγή των μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον 9,5, ο οποίος προκύπτει από τον ΜΟ των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, όπου αυτό διδάσκεται.

Για την απόλυση των μαθητών της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον 9,5, ο οποίος προκύπτει από τον ΜΟ των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

Αν οι μαθητές όλων των τάξεων του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο 9,5, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του 9,5 και αν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου οι μαθητές δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο προαγωγής ή απόλυσης επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους.

Ειδικώς, οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι δεν επιθυμούν να επαναλάβουν τη φοίτησή τους, δύνανται να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αμέσως επόμενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη και εξετάζονται προφορικά και γραπτά στα μαθήματα και στην ύλη που εξετάζονται οι μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

Επαρκής Φοίτηση

Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση για την προαγωγή ή την απόλυση του μαθητή όλων των τάξεων του Γενικού Λυκείου είναι η επαρκής φοίτησή του κατά το οικείο διδακτικό έτος.  Η φοίτηση όλων των μαθητών χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.  Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.  Συνεπώς το αν ένας μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής, ή οφείλει να επαναλάβει την τάξη, εξαρτάται από την κείμενη νομοθεσία.  Ενδεχόμενη εμπλοκή των γονέων στη λήψη της εν λόγω απόφασης δεν προβλέπεται.

Πιστοποίηση

Στους μαθητές που αποφοιτούν επιτυχώς από το Λύκειο χορηγείται τίτλος σπουδών που ονομάζεται Απολυτήριο Λυκείου.

Στο Απολυτήριο του Γενικού Λυκείου αναγράφονται εκτός από το γενικό βαθμό (ΓΜΟ), η ομάδα Προσανατολισμού που παρακολούθησε ο μαθητής και ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του σε όλα τα μαθήματα της τάξης.  Χαρακτηρισμός που αφορά τη διαγωγή των μαθητών δεν αναγράφεται στο Απολυτήριο του Λυκείου ούτε σε Αποδεικτικό Απόλυσης ή Πιστοποιητικό Σπουδών (Υπουργική Απόφαση 10645/ΓΔ4/23-1-2018).

Το Απολυτήριο Λυκείου εκδίδεται από τη σχολική μονάδα από την οποία αποφοίτησε ο μαθητής, φέρει την υπογραφή του Διευθυντή ως υπευθύνου ενώ υπογράφουν και ως συνυπεύθυνοι ο Υποδιευθυντής και τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων που συλλήβδην αποτελούν τα όργανα διοίκησης της οικείας σχολικής μονάδας. Το Απολυτήριο Λυκείου συντάσσεται μετά την έκδοση  των αποτελεσμάτων του εκάστοτε έτους αποφοίτησης, με βάσει τις κείμενες διατάξεις που έχουν καθολική ισχύ για όλα τα Λύκεια της επικράτειας.

Ο Απολυτήριος Τίτλος φέρει τέλος τη φωτογραφία του μαθητή ενώ κάτω από τον τίτλο του σχολείου και το είδος του τίτλου σπουδών, αναγράφονται τα στοιχεία του μαθητή.

Οι κάτοχοι του Απολυτήριου Γενικού Λυκείου έχουν τις εξής δυνατότητες:

 • Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση βάσει της βαθμολογίας τους στη Γ' Τάξη, που προκύπτει αθροιστικά τόσο από τις επιδόσεις τους σε επίπεδο σχολικής μονάδας (κατά τη διάρκεια των δύο τετραμήνων) όσο και από τους βαθμούς που έλαβαν στις εξετάσεις που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο (Πανελλήνιες Εξετάσεις) και αφορούν τα μαθήματα
 • Να φοιτήσουν στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) για την απόκτηση ειδίκευσης
 • Να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς για την πρόσληψή τους στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα
 • Να ενταχθούν, χωρίς ειδίκευση, στην αγορά εργασίας.